متن

  تلفن کارخانه:32454239-051
  دورنگار کارخانه:32453480-051
  آدرس :شهرک صنعتی مشهد،جاده کلات

  تلفن دفتر مرکزی مشهد:37654625-051
  دورنگاردفتر مرکزی مشهد: 37654606-051
  آدرس : مشهد،انتهای بلوار خیام شمالی،مرکز مواد غذایی سپاد

  تلفن دفتر فروش مطهری :37251515-051   همراه: 2499 195 0903
  آدرس: مشهد ،چهارراه میدان بار،بین مطهری شمالی 1و 3
  ایمیل:info@zamenco.ir